Xarxa d’Escoles

Xarxa d’Escoles de Música Tradicional

És una realitat que a la ciutat de València, generalment, la major part dels esdeveniments on la música tradicional n’és protagonista es dilueixen en una mar immensa d’opcions d’oci. També és cert que tot i que la festa de les falles té un nivell de participació i de repercussió molt importants, hi ha moltes altres celebracions festives tradicionals de la ciutat que no tenen un grau de participació molt alt respecte a la població total d’aquesta, ni quasi repercussió, amb la qual cosa tot el fet cultural i musical inherent a aquestes celebracions és pràcticament desconegut per a gran part de les persones que viuen i conviuen a València. Lògicament si en parlem de celebracions, festivitats i tradicions d’altres poblacions, el grau de desconeixement d’aquests fets culturals i musicals per part dels habitants de la ciutat encara és molt més alt, tot i que com és normal hi ha algunes excepcions. Fins i tot sembla haver-hi una interrupció clara en la transmissió oral familiar de les cançons infantils tradicionals.

Amb tot això, pensem que cal fer un esforç especial de divulgació i difusió, per tal d’apropar el coneixement de la cultura i música tradicional valenciana a totes les persones i col·lectius possibles, sense cap tipus de distinció. Cal col.laborar en transmetre el nostre llegat cultural i el nostre patrimoni musical, mantenir-lo i posar-lo en valor.

Així doncs, L’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA vetlla i treballa per fer arribar la cultura i música tradicional valenciana a tothom, amb independència del seu lloc d’origen, de la seua situació socioeconòmica, de l’edat i d’altres factors. Ho estem duent a terme mitjançant el desenrotllament del projecte musico-social i formatiu: Xarxa d’Escoles de Música Tradicional; els concerts didàctics que realitzem i la participació en esdeveniments culturals diversos.

Aquest projecte musico-social i formatiu, la Xarxa d’Escoles de Música Tradicional, pren com a eixos fonamentals la inclusió social i la convivència en la diversitat. Amb aquesta iniciativa, fer ciutat barri a barri i fer pedrera, continuem teixint una xarxa de grups d’aprenentatge d’instruments tradicionals (dolçaina, tabal, flabiol, tarota, guitarró, guitarra, llaüt, bandúrria, violí, cant tradicional, etc.) radicats en cada barri, amb identitat pròpia, però que alhora configuren un tot dins de la ciutat de València.

• Fomentar i divulgar la cultura i música tradicional valenciana.
• Fomentar l’estudi de la cultura i música tradicional valenciana, així com dels seus instruments.
• Generar afició a la música i promoure l’aprenentatge de la pràctica musical des d’edats primerenques.
• Fomentar la transmissió de valors basats en el respecte, la tolerància, la convivència en la diversitat com a font de riquesa, la solidaritat, l’esforç personal, la col·laboració entre els companys, el reconeixement de la feina de cadascú i el treball en equip amb la responsabilitat individual de cara al grup que això comporta.
• Facilitar l’aproximació i l’accés del coneixement de la cultura i música tradicional valenciana a aquells col·lectius en risc d’exclusió social.
• Afavorir la inclusió dels participants pertanyents a col·lectius en risc d’exclusió social mitjançant la música com a eina socialitzadora, transformadora i integradora.
• Ser un referent com a projecte socioeducatiu d’atenció a la diversitat, fent que a través de la pràctica musical els participants adquirisquen valors i hàbits saludables, enfortint la seua autoestima i conseqüentment incidint positivament en la seua autonomia i el seu entorn familiar i social.
• Afavorir que els participants prenguen consciència dels elements comuns de cultures aparentment molt allunyades en l’espai i/o el temps.
• Afavorir el desenvolupament de l’aprés i els aprenentatges significatius mitjançant la participació en projectes col·lectius de caràcter més ampli.

Els principis metodològics que orienten la pràctica docent són els següents:
• Metodologia activa: Suposa atendre a aspectes íntimament relacionats, referits al clima de participació i integració de l’alumnat en el procés d’aprenentatge.
• Integració activa dels participants en la dinàmica general del taller i en l’adquisició i configuració dels aprenentatges.
• Participació en el disseny i desenvolupament del procés de l’ensenyament/aprenentatge.
• Motivació: Es considera fonamental partir dels interessos, demandes, necessitats i expectatives dels participants. A més a més, serà important arbitrar dinàmiques que fomenten el treball en grup.
• Atenció a la diversitat: La intervenció docent pren com un dels seus principis bàsics tindre en compte els diferents factors de diversitat, com ara: les diferències culturals, socioeconòmiques, físiques, de gènere, d’edat, familiars, geogràfiques, personals, els diferents ritmes d’aprenentatge i els distints interessos i motivacions.

Durant el curs es realitzen diferents audicions als barris, amb la cooperació entre els diferents centres que integren la Xarxa d’Escoles de Música Tradicional. A nadal i a final de curs es realitzen les audicions generals del projecte on es reuneixen i participen tots els alumnes. El fet que participen en el projecte persones amb realitats culturals i socioeconòmiques ben diferents però, que tots plegats treballen amb uns objectius comuns i a més a més es presenten en públic de manera conjunta, com una unitat, és per a nosaltres una de les eines més importants per a anar avançant cap a una veritable inclusió.

Els coneixements i destreses referides al llenguatge musical s’assoleixen al taller específic. A les classes d’instrument es treballa el llenguatge musical de manera integrada.

Els programes que es treballen als diferents tallers estan conformats majoritàriament per repertori de música tradicional valenciana i música d’arrel però, també es treballen repertoris conformats per músiques tradicionals d’arreu del món.

Pel que fa al valencià i el seu tractament, tenint en compte que la Xarxa d’Escoles de Música Tradicional la integren centres amb realitats lingüístiques ben diferents, segons les característiques de cada centre apliquem el Programa d’Ensenyament en Valencià o el Programa d’Immersió Lingüística. En els dos casos es té molt en compte l’atenció a la diversitat de l’alumnat.

Aquest projecte s’articula mitjançant convenis de col·laboració o contractes de prestació de serveis entre l’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA i l’entitat interessada, ja siga aquesta, associació cultural, casa de cultura, centre cultural o centre educatiu.

Les activitats es programen enquadrades dins del calendari escolar. En els centres educatius s’organitzen com a activitat extraescolar i es duen a terme fora de l’horari lectiu. En la resta d’entitats s’organitzen de comú acord.

L’organització i la gestió de les activitats són a càrrec de l’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA.

Els participants en aquestes activitats són amb caràcter general alumnes l’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA, la qual cosa significa que les activitats que pogueren realitzar-se estan recolzades per aquesta.

Les audicions es programen en cada barri sempre tenint en consideració el projecte a nivell de tota la ciutat.

Els docents que formen part de la Xarxa d’Escoles de Música Tradicional són especialistes en cadascuna de les matèries que imparteixen.

ESCOLA CORAL
Cor Infantils (dels 4 als 5 anys)
Cor Menuts (dels 6 als 8 anys)
Cor Mitjans (dels 9 als 11 anys)
Cor Majors (dels 12 als 15 anys)
Cor Adults (a partir dels 16 anys)

INSTRUMENTS
Dolçaina
Tabal
Flabiol
Tarota
Guitarra
Guitarró
Bandúrria
Llaüt
Violí
Cant tradicional (inclou el cant valencià d’estil)

CONJUNTS INSTRUMENTALS
Conjunt de dolçaina i percussió
Rondalla
Grup de cant d’estil
Conjunt música tradicional
Músiques ètniques d’altres latituds
Combo amb altres especialitats
Música de cambra

ALTRES CURSOS I TALLERS
Jardí musical/Sensibilitat auditiva
Llenguatge musical
Música i creativitat
Informàtica musical
Dansa valenciana

Actualment formen part de la XARXA D’ESCOLES DE MÚSICA TRADICIONAL: la Societat Musical la Unió de Tres Forques, la Coral Sant Pere Pasqual de València, l’associació cultural La Chimenea, l’associació cultural Espai Llimera, el CEIP Teodoro Llorente de València, el CEIP Sector Aéreo de València, el CP 9 d’Octubre de València, el CEIP López Rosat de València i l’IES Font de Sant Lluís.

En l’àmbit autonòmic l’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA també treballa en col·laboració amb les associacions culturals: El Cascabot – Colla de dolçainers i tabaleters d’Elx, la Colla La Guirigall d’Alcàsser i la Colla de dolçainers i tabaleters Sant Antoni d’Alacant.

El projecte Xarxa d’Escoles de Música Tradicional compta amb la col·laboració de: